ศาสนาอิสลามสอนหลักการใช้ชีวิต

muslimpicture

หลักการใช้ชีวิตตามวิถีแห่งอิสลาม คือ การเชื่อมั่นศรัทธาต่อ อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ และคำสั่งห้ามของพระองค์ให้ครบถ้วน อีกทั้งยังต้องยึดมั่นในแนวทางของท่านมุฮัมหมัด ผู้ซึ่งเป็นศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า จากการบัญญัติศาสนา รวมทั้งการใช้สติปัญญา เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทำให้มนุษย์ทุกคน มีเหตุผลอันหนักแหน่นอยู่บนหลักคำสอนของศาสนา ทั้งความมีสติ อดทน รวมทั้งยึดมั่นในศีลธรรม มนุษย์ผู้นั้นก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุข

แน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ และความขัดแย้งจะหมดไป ถ้ามนุษย์ทุกคนยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา อิสลามก็เป็นศาสนาแห่งธรรมชาติอันสอนให้มนุษย์ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล

อิสลามได้วางแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของมุสลิม ไว้อย่างสมบูรณ์ สามารถเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา ตามความเจริญก้าวหน้าของโลก นอกจาอกนี้อิสลามยังมีการส่งเสริมให้มีการตกแต่งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อันไม่ละเมิดต่อข้อบัญญัติศาสนา

สรุปคือ อิสลามยินดีที่เห็นมุสลิมมีการบริโภคสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของตนเอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายในกรอบแห่งบัญญัติศาสนาตามความพอดี , ไม่บริโภคสิ่งที่ขัดกับศาสนา , ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย , ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น , ไม่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เกิดขึ้นในสังคม , รู้จักความพอดี , รู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น โดยผู้มีฐานะจะต้องแบ่งปันปัจจัยให้แก่ผู้มีฐานะด้อยกว่า เพื่อเป็นการเชื่อมต่อความรู้สึกรวมทั้งเป็นการอุดช่องว่างระหว่างฐานะ เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงทางสังคม

การยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม จะเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยม ทำให้บุคคล และสังคมนั้น สามารถรอดพ้นจากวิกฤติการณ์ทั้งปวงได้อย่างมีสติ เนื่องจากศาสนาอิสลาม คือความเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาจิตสำนึกของมนุษย์ รวมทั้งเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรม ให้ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์พยายามหนีจากหลักคำสอนของศาสนา เมื่อนั้นสิ่งไม่ดีก็มาเยือน

อิสลาม ได้สอนให้มุสลิมทุกคน ปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการใส่เกราะคุ้มภัยให้แก่ตัวเอง ในกระแสด้านลบ ที่กำลังโหมเข้ามาทำลายจริยธรรมอันสูงส่งของศาสนา ความละเอียดอ่อนในการใส่ใจ เรื่องคำสอน บทบัญญัติของอิสลามเป็นความอัศจรรย์ที่ผู้ศึกษาจึงจะเห็นประจักษ์ชัดในทุกท่าทางของผู้เป็นมุสลิม อิสลามจึงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกคน อันเป็นศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเปรียบได้กับการนำแสงสว่างช่วยในการดำเนินชีวิต